VŠEOBECNÉ PODMÍNKY A PRAVIDLA

marketingové akce „Vyhraj s Monte tablet Lenovo “ - pokračování

Úvodní ustanovení
Marketingová akce pořadatele – tipovací spotřebitelská soutěž firmy Zott, s.r.o.  se sídlem Praha 9 - Klánovice, Podlibská 630, PSČ 190 14, IČO 49357174 – je určena všem zákazníkům pardubického hypermarketu Globus. Tyto všeobecné podmínky a pravidla upravují úplně a jasně fungování akce a jsou jediným dokumentem, který závazně stanovuje pravidla. Tato pravidla mohou být pozměněna pouze formou písemných dodatků k tomuto dokumentu. Tento dokument je přístupný všem účastníkům na soutěžním boxu nebo jinak viditelně v jeho blízkosti a také na webové adrese www.monte.com/cz.

Základní parametry a omezení
Akce probíhá od 1. 9. 2016 do 30. 11. 2016. Akce se nesmí účastnit zaměstnanci ani rodinní příslušníci pořadatele. Pořadatel si vyhrazuje právo zveřejnit názory či komentáře výherců k akci i produktům, jejich jména a eventuálně i fotografie v rámci vyhodnocení soutěže a pro propagační účely pořadatelů a účastník mu k tomu dává jednoznačný a bezúplatný souhlas přijetím těchto pravidel. Pořadatel neodpovídá za tiskové chyby v propagaci.

Účastník
Účastníkem akce se smí stát pouze fyzická osoba starší 15 let s trvalým bydlištěm v České republice, která nakoupí v rámci jednoho nákupu alespoň tři výrobky značky Monte, uschová účtenku prokazující tento nákup, vepíše na soutěžní kartičku svůj tip, vyplní všechny požadované údaje, podpisem stvrdí souhlas s pravidly a kartičku vloží do boxu označeného logem Monte v informačním centru Globus Pardubice. Datum na účtence se musí shodovat s datem, které účastník vepíše na tipovací kartičce. Jeden účastník smí tipovat po dobu trvání soutěže i vícekrát, ale vždy jen 1x denně.
Účastník může být jednostranným rozhodnutím pořadatele vyřazen ze soutěže v případě, že:

a) úmyslně poskytl nesprávné informace o své osobě nebo vyplnil údaje nečitelně či neúplně;
b) tipoval více než jednou v rámci jednoho dne;
c) zneužil mechanismus a výhod účasti v akci nebo jinak porušil pravidla;

Dále mohou být vyřazeni ze soutěže všichni účastníci, kteří uvedli v rámci jednoho dne na soutěžních kartičkách shodnou adresu trvalého bydliště pro podezření ze zapojení rodinných příslušníků do akce.

Princip a vyhodnocení soutěže
Principem soutěže je číselný odhad (výše popsaným způsobem), kolik kusů výrobků značky Monte se prodá v hypermarketu Globus Pardubice od 1. 9. 2016 do 30. 11. 2016? Pořadatel zveřejní správné číslo a jméno výherce do 17. 12. 2016, a to v místě, kde byl soutěžní box. Výhercem se stane ten účastník, který svým tipem bude nejblíže správné odpovědi. V případě shodných odpovědí rozhoduje ve prospěch daného účastníka dřívější datum uvedené na jeho soutěžní kartě. Cenou pro výherce, který se musí prokázat i účtenkou prokazující nákup dle těchto pravidel, je tablet značky Lenovo. Výherce bude kontaktován pořadatelem e-mailem nebo telefonem, uvedeným na jeho soutěžní kartě a bude informován o datu a místě předání výhry.

Další ustanovení
Výhru není možné vyplatit v hotovosti či vyměnit za jiné náhradní plnění, ani ji nelze vymáhat právní cestou. Účastník nemá nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany provozovatele, než která jsou uvedena v těchto pravidlech. Konečné rozhodnutí o sporných otázkách přísluší vždy provozovateli soutěže.

Osobní údaje
Vyplněním dat na soutěžní kartě účastník potvrzuje svůj souhlas se zpracováním údajů za účelem kontaktování, ověření totožnosti a k marketingovým účelům, a to po dobu 5 let po ukončení akce výhradně pro potřebu provozovatele ve smyslu zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Jakékoli použití údajů sleduje zájem zkvalitnění služeb poskytovaných provozovatelem. Osoba, která vyplnila registraci, má právo k přístupu ke svým osobním údajům, jakož i další práva stanovená v §21 uvedeného zákona. Provozovatel ručí za bezpečnost údajů v informačním systému, ve smyslu uvedeného zákona.

Účastník dále potvrzuje, že byl provozovatelem, tedy správcem osobních údajů, informován o všech právech vyplývajících ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění tj. zejména o tom, že poskytnutí těchto údajů je dobrovolné, že má právo přístupu k nim, jakož i o dalších právech vyplývajících z tohoto zákona. Účastník bere na vědomí, že tento souhlas může kdykoliv odvolat.

Účastí v akci rovněž účastník souhlasí ve smyslu ustanovení §7 zákona č. 480/2004 Sb. v platném znění se zasíláním obchodních sdělení všemi elektronickými prostředky.

Účastník si je vědom toho, že svůj souhlas se zasíláním obchodních sdělení a elektronické pošty za účelem přímého marketingu může kdykoliv odvolat formou písemné informace na adrese provozovatele.

Reklamace a vrácení zboží
Provozovatel akce nenese zodpovědnost za kvalitu zboží či služeb, které reprezentují výhry. Uplatněním výhry vzniká právní vztah mezi výhercem a prodejcem či provozovatelem služby představující výhru.

Soutěž Globus (PDF)